Love & Vedtægter

Forening og formål

§1

Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen.

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.

Foreningen er stiftet den 9. november 1966.

§2

Foreningen har til hensigt at dyrke alle former for gymnastik på en sådan måde, at alle aldersgrupper sikres mulighed for fysisk udfoldelse, og at dette sker i sunde og rekreative omgivelser.

§3

Foreningen tilgodeser såvel elitær udvikling på højeste nationale og internationale niveau indenfor idrætsgymnastik, som breddemæssig udfoldelse generelt og er til enhver tid opmærksom på det afhængighedsforhold, der findes mellem bredden og eliten.

§4

Foreningen er medlem af GymDanmark, som er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF), samt medlem af DGI.

Medlemmer
§5
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der ikke har noget udestående med GymDanark, DGI eller foreningen. Instruktører og hjælpeinstruktører er efter 3 måneders ansættelse automatisk at regne som passive medlemmer.

§6

Kontingent og gebyr fastsættes af foreningens bestyrelse umiddelbart inden sæsonstart for en given sæson.

§7

Gyldig indmeldelse kan kun ske elektronisk ved skriftlig tilmelding via foreningens hjemmeside www.kg66.dk. Indmeldelse kan ske løbende, men er først endeligt bindende, når endelig sæsonplan foreligger på hjemmesiden, og når 1. rate af kontingentet er betalt.

 

Stk. 2

Ved sin indmeldelse giver medlemmet tilladelse til, at 2. rate trækkes automatisk via dét betalingskort, man har angivet som betalingsmiddel.

 

Stk. 3

Medlemmet kan efter indmeldelse og maksimum 2 afholdte træningsgange, fortryde medlemskabet og melde sig ud med fuld refusion af kontingentet. Herefter er medlemskabet bindende og kontingentet refunderes ikke.

§8

Gyldig udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til klubbens e-mail til en kontingentperiodes ophør. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel.

§9

Når et medlem er kommet i restance med 3 måneder eller mere eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel udelukke vedkommende.

 

Stk. 2

Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance eller anden gæld til foreningen, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan kræve afgørelsen om udelukkelse prøvet på den førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 4

I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få skriftlig meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen, ligesom vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Stk. 5

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jf. §22.

 

Stk. 6

Et medlem, der er udelukket iht. en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

Generalforsamling

§10

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dagsordenen bekendtgøres samtidig med indkaldelsen.

 

Stk. 3 Digital Generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

 

Stk. 4. Beslutningen efter stk. 3 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 3. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

 

Stk. 6. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Stk. 7. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

 

Stk. 8. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning."

 

§11

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer, dog jf. §22.

 

Stk. 2

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form, fx via e-mail til klubbens e-mailadresse, senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Adgang med stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år, der har været medlemmer af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved udstedelse af gyldig fuldmagt.

 

Stk. 4

For hvert medlem under 15 år har én forældre eller værge stemmeret, dog har hver person kun én stemme.

 

Stk. 5

Hvert bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant har én stemme.

 

§12

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Fastlæggelse af budget

Indkomne forslag

Valg til bestyrelse jf. §15

Eventuelt

§13

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

 

Stk. 2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §22 og §23. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, såfremt 2 stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom.

Alle afstemninger om udelukkelse skal dog foregå skriftligt.

§14

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om de emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling kan ikke indkaldes eller holdes i skolernes sommerferie. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder samme regler som for ordinær generalforsamling, jf. §10. Dog skal indkaldelse ske med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelse

§15

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

 

Stk. 2

Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær, medlem 1, medlem 2, medlem 3, medlem 4 og medlem 5, hvoraf medlem 4 og medlem 5 er mulige medlemmer.  

Valgperioden er 2 år. Formand, sekretær og medlem 2 og 4 vælges i lige år. Næstformand, kasserer og medlem 1, 3 og 5 vælges i ulige år. Alle medlemmer defineres med nummer og navn. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3

Desuden kan der vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år ad gangen, dog således at der er 1 suppleant på valg hvert år (nr. 2 i lige år og nr. 1 i ulige år).

 

Stk. 4

Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer og interessenter over 18 år.

 

Stk. 5

Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, supplerer denne sig selv med valgfri suppleant, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har dog lov til at pege på mulig suppleant.

 

Stk. 6

Bestyrelsen kan i sin forretningsorden beslutte at uddelegere administrative kompetencer til ikke-bestyrelsesmedlemmer.

§16

Bestyrelsen etablerer sig snarest og senest 1 måned efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsessuppleanter har ikke stemmeret på besty­relses­møder. Bestyrelsen fører protokol over general­forsamlinger og bestyrelsesmøder.

§17

Foreningens regnskabsår er 1. januar-31. december. Kassereren fører foreningens regnskab og fremlægger dette samt budgetforslag på generalforsamlingen, jf. §12.

 

Stk. 2

Det tilstræbes, at genpart af regnskabet er tilgængelig for foreningens medlemmer en uge før den ordinære generalforsamling. Såfremt dette ikke er muligt, udleveres det senest på generalforsamlingen

 

Stk. 3

Klubben tegnes af formanden og kassereren overfor pengeinstitutter. De tegningsberettigede må ikke være fra samme husstand.

Der kan meddeles prokura.

 

Stk. 4

Foreningen kan optage lån, såfremt det er nødvendigt. Optagelse af lån skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved optagelse af lån forpligtes foreningen ved underskrift af formanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening.

 

Revision

§18
Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer. Disse vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 1 revisor.

 

Stk. 2

Får en revisor forfald, kan bestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun kan fungere indtil næste ordinære generalforsamling.

 

Stk. 3

Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og konstatere beholdningernes tilstedeværelse. Regnskabet forsynes med revisorernes påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§19

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Æresmedlemmer
§20

Bestyrelsen kan træffe beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og kan honorere med gratis medlemskab. Æresmedlemmer

præsenteres ved en passende lejlighed.

Falder beslutningen om udnævnelse af et bestyrelsesmedlem til æresmedlem, er det generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning.

Æresgymnaster

§21

Bestyrelsen kan træffe beslutning om udnævnelse af æresgymnaster og kan honorere med gratis medlemskab. Æresgymnaster skal have været aktive gymnaster i KG66 en længere årrække og have udmærket sig ved opnåelse af helt særlige resultater som repræsentant for KG66.

Æresgymnaster kan udnævnes til enhver tid ved en passende lejlighed.

Foreningens love og eventuelle opløsning.
§22

Ændringer af foreningens love & vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 75% af de afgivne stemmer er for forslagene. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt fremmøde, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal, og 75% af de afgivne stemmer er for forslagene.

§23

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette særlige formål for øje og dette ene punkt på dagsordenen.

 

Til generalforsamlingens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For stemmeberettigelse henvises til §11. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 80% af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal på en ikke-beslutnings­dygtig generalforsamling, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, jf. §10, hvor beslutningen da kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

Stk. 2

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens ejendele og forpligtelser afvikles og forvaltes.

 

Stk. 3

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages formuen til idrætslige formål i Tårnby Kommune.

 

Stk. 4

Afstemning iht. stk. 2 afgøres ved simpelt flertal.

 

Vedtaget ved generalforsamlingen  28. februar 2022